CFD-SN Decoder

Inputs 
NTSC 1.0 vpp looping
Y/C 3.58 (S-VHS or Hi 8) Y/C 3.58 Levels
Outputs 
RGB 0.7 V p-p
Y/R-Y/B-Y 0.7 V p-p
Horizontal Sync 15.75Khz 4.0 vpp
Vertical Sync 4.0 V p-p
Composite Sync 4.0 V p-p
Electrical 
RGB 0.7 V p-p
Y/R-Y/B-Y 0.7 V p-p
Horizontal Sync 15.75Khz 4.0 vpp
Vertical Sync 4.0 V p-p
Composite Sync 4.0 V p-p
Physical Size 19"W X 3.5"H X 21 "DAmerican Hi Definition, Inc. Home


© 1996 American Hi Definition, Inc.